سیدا4+
تعداد افراد حاضر در سایت: 8
شنبه 28 مهر ماه 1397
8
مهر 28 شنبه 54.224.56.126
نسخه 97.06.04
 
 
دانشجوی گرامی در حفظ رمز خود کوش
                 

دانشجوی گرامی در حفظ رمز خود کوشا باشید        

 

انتخاب واحد اینترنتی ترم تابستان از روز شنبه 16 تیر 97 طبق جدول زمانبندی آغاز می گردد.

 

انتخاب واحد تنها برای دانشجویانی میسر است که بدهی قبلی بعلاوه شهریه ثابت خود را واریز کرده باشند.

 

 جهت ورود به پورتال فقط از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید.

 

جهت ورود به پورتال از گوشی موبایل یا تبلت استفاده نکنید بلکه از کامپیوتر یا لپ تاپ استفاده نمایید.

 

پس از ذخیره کردن نظرسنجی اساتید از پورتال خود خارج شده و دوباره وارد شوید تا با پیام خظا مواجه نشوید.

 

دانشجوی گرامی در حفظ رمز خود کوش
                 

دانشجوی گرامی در حفظ رمز خود کوشا باشید        

 

انتخاب واحد اینترنتی ترم تابستان از روز شنبه 16 تیر 97 طبق جدول زمانبندی آغاز می گردد.

 

انتخاب واحد تنها برای دانشجویانی میسر است که بدهی قبلی بعلاوه شهریه ثابت خود را واریز کرده باشند.

 

 جهت ورود به پورتال فقط از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید.

 

جهت ورود به پورتال از گوشی موبایل یا تبلت استفاده نکنید بلکه از کامپیوتر یا لپ تاپ استفاده نمایید.

 

پس از ذخیره کردن نظرسنجی اساتید از پورتال خود خارج شده و دوباره وارد شوید تا با پیام خظا مواجه نشوید.

 

دانشجوی گرامی در حفظ رمز خود کوش
                 

دانشجوی گرامی در حفظ رمز خود کوشا باشید        

 

انتخاب واحد اینترنتی ترم تابستان از روز شنبه 16 تیر 97 طبق جدول زمانبندی آغاز می گردد.

 

انتخاب واحد تنها برای دانشجویانی میسر است که بدهی قبلی بعلاوه شهریه ثابت خود را واریز کرده باشند.

 

 جهت ورود به پورتال فقط از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید.

 

جهت ورود به پورتال از گوشی موبایل یا تبلت استفاده نکنید بلکه از کامپیوتر یا لپ تاپ استفاده نمایید.

 

پس از ذخیره کردن نظرسنجی اساتید از پورتال خود خارج شده و دوباره وارد شوید تا با پیام خظا مواجه نشوید.

 

دانشجوی گرامی در حفظ رمز خود کوش
                 

دانشجوی گرامی در حفظ رمز خود کوشا باشید        

 

انتخاب واحد اینترنتی ترم تابستان از روز شنبه 16 تیر 97 طبق جدول زمانبندی آغاز می گردد.

 

انتخاب واحد تنها برای دانشجویانی میسر است که بدهی قبلی بعلاوه شهریه ثابت خود را واریز کرده باشند.

 

 جهت ورود به پورتال فقط از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید.

 

جهت ورود به پورتال از گوشی موبایل یا تبلت استفاده نکنید بلکه از کامپیوتر یا لپ تاپ استفاده نمایید.

 

پس از ذخیره کردن نظرسنجی اساتید از پورتال خود خارج شده و دوباره وارد شوید تا با پیام خظا مواجه نشوید.

 

دانشجوی گرامی در حفظ رمز خود کوش
                 

دانشجوی گرامی در حفظ رمز خود کوشا باشید        

 

انتخاب واحد اینترنتی ترم تابستان از روز شنبه 16 تیر 97 طبق جدول زمانبندی آغاز می گردد.

 

انتخاب واحد تنها برای دانشجویانی میسر است که بدهی قبلی بعلاوه شهریه ثابت خود را واریز کرده باشند.

 

 جهت ورود به پورتال فقط از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید.

 

جهت ورود به پورتال از گوشی موبایل یا تبلت استفاده نکنید بلکه از کامپیوتر یا لپ تاپ استفاده نمایید.

 

پس از ذخیره کردن نظرسنجی اساتید از پورتال خود خارج شده و دوباره وارد شوید تا با پیام خظا مواجه نشوید.

 

دانشجوی گرامی در حفظ رمز خود کوش
                 

دانشجوی گرامی در حفظ رمز خود کوشا باشید        

 

انتخاب واحد اینترنتی ترم تابستان از روز شنبه 16 تیر 97 طبق جدول زمانبندی آغاز می گردد.

 

انتخاب واحد تنها برای دانشجویانی میسر است که بدهی قبلی بعلاوه شهریه ثابت خود را واریز کرده باشند.

 

 جهت ورود به پورتال فقط از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید.

 

جهت ورود به پورتال از گوشی موبایل یا تبلت استفاده نکنید بلکه از کامپیوتر یا لپ تاپ استفاده نمایید.

 

پس از ذخیره کردن نظرسنجی اساتید از پورتال خود خارج شده و دوباره وارد شوید تا با پیام خظا مواجه نشوید.

 

دانشجوی گرامی در حفظ رمز خود کوش
                 

دانشجوی گرامی در حفظ رمز خود کوشا باشید        

 

انتخاب واحد اینترنتی ترم تابستان از روز شنبه 16 تیر 97 طبق جدول زمانبندی آغاز می گردد.

 

انتخاب واحد تنها برای دانشجویانی میسر است که بدهی قبلی بعلاوه شهریه ثابت خود را واریز کرده باشند.

 

 جهت ورود به پورتال فقط از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید.

 

جهت ورود به پورتال از گوشی موبایل یا تبلت استفاده نکنید بلکه از کامپیوتر یا لپ تاپ استفاده نمایید.

 

پس از ذخیره کردن نظرسنجی اساتید از پورتال خود خارج شده و دوباره وارد شوید تا با پیام خظا مواجه نشوید.

 

دانشجوی گرامی در حفظ رمز خود کوش
                 

دانشجوی گرامی در حفظ رمز خود کوشا باشید        

 

انتخاب واحد اینترنتی ترم تابستان از روز شنبه 16 تیر 97 طبق جدول زمانبندی آغاز می گردد.

 

انتخاب واحد تنها برای دانشجویانی میسر است که بدهی قبلی بعلاوه شهریه ثابت خود را واریز کرده باشند.

 

 جهت ورود به پورتال فقط از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید.

 

جهت ورود به پورتال از گوشی موبایل یا تبلت استفاده نکنید بلکه از کامپیوتر یا لپ تاپ استفاده نمایید.

 

پس از ذخیره کردن نظرسنجی اساتید از پورتال خود خارج شده و دوباره وارد شوید تا با پیام خظا مواجه نشوید.

 

دانشجوی گرامی در حفظ رمز خود کوش
                 

دانشجوی گرامی در حفظ رمز خود کوشا باشید        

 

انتخاب واحد اینترنتی ترم تابستان از روز شنبه 16 تیر 97 طبق جدول زمانبندی آغاز می گردد.

 

انتخاب واحد تنها برای دانشجویانی میسر است که بدهی قبلی بعلاوه شهریه ثابت خود را واریز کرده باشند.

 

 جهت ورود به پورتال فقط از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید.

 

جهت ورود به پورتال از گوشی موبایل یا تبلت استفاده نکنید بلکه از کامپیوتر یا لپ تاپ استفاده نمایید.

 

پس از ذخیره کردن نظرسنجی اساتید از پورتال خود خارج شده و دوباره وارد شوید تا با پیام خظا مواجه نشوید.